Wednesday, 30 January 2013

contoh pidato berbahasa bali

Ngajegang Budaya Bali antuk Ngemanggehang Busana Adat
      Dewan juri sane wangiang titiang. Ida dane para atiti miwah uleman sane baktinin titiang. Taler sameton lanang-istri sane tresna asihin titang. Dahat garjita manah titiang santukan sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi Wasa titiang prasida kacunduk ring ida dane sinamian saha polih galah maatur-atur samatra rahinanane puniki. Sadurung nglantur, lugrayang titiang ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa antuk ngaturang panganjali, Om Swastyastu.
      Ring pagubugan sarahine, titiang miwah ida dane majanten kapatut siaga nganggen busana. Yening wenten anak anom utawi sampun lingsir nenten mabusana ring margine janten pacang katarka wong edan utawi anak buduh. Tegesnyane nenten wenten anak juari nenten mabusana angan akidik ring kahuripannyane. Sangkaning mabusana sane manut anake pacang makanten becik agung, ayu, miwah acreng. Mabusana taler sane ngawinang iraga rahayu saking enteran suryane, utawi pacang rahayu saking iusan angine sane sida ngawinan sungkan. Dadosnyane ageng pisan jatinipun kawigunan busanane ring kahuripan druene sarahine. Sake wanten yening wenten anak mabusana nenten nganutin tata linggih, majanten taler pacang ngwetuang salit arsa utawi ngawinang nenten seneng sang ngatonang. Bilih-bilih indik busana adat baline. Ring Indonesia, duaning panegara druene kawangun antuk makudang-kudang pulau sane ageng miwah alit sahe madue makudang-kudang suku wangsa saking adat maendahan, majanten taler pacang madue busana adat sane matiosan. Wenten busana adat bali, busana adat jawi, busana adat sunda, busana adat sasak, busana adat bugis, miwah sane lianan. Ring Bali taler kadi sapunika. Karma adat Baline sampun ketah pisan satata tageh maparilaksana ngrajegan budaya Baline. Busana sane lumrah kaanggen rikala nyanggra pakaryan dinas janten pacang mabinayang ring busana kalaning nglaksanayang pakaryan adat miwah agama. Upami rikala pacang nglaksananyang upacara Dewa Yadnya patut nganggen busana pamuspan, marupa wastra, kampuh, kuaca, miwah destar miwah anak lanang. Raris basana wastra, kebaya, anteng, saha mapusungan ring anak istri. Busana-busana punika sejaba wastra, lumrah nyane mewarna sarwa putih utawi kuning. Sake wanten rikalaning nyarengin indik upacara Pitra Yadnya utawi pangabenan, nganggen busana sane warna sarwa ireng. Yening kaupuakaren ring upacara matatah utawi mawiwaha, kangkat nganggen busana sekadi ring ajeng, sane kawastanin busana payas madya. Yan kekampuhane ngantos ring dada, maweweh maseselet, magelang kana, mabadong, masesimping punika kawastanin busana payas agung anak lanang. Sane istri busanane tan makawaca, snteng luhuring susu, magelang kana, masesimping sekare tegeh, punika kawastanin busana payas agung anak istri. Anake sane pinaka pangayah utawi ri kala ngayah sadurung unteng upacarane, lumrah krama Baline mabusana adat alit. Sane lanang mawastra, maambed, madestar batik, raris sane istri nganggen tales busana adat alit, mawastra, makawaca kebaya, maslempot, saha mapusungan tagel, angge anak sampun maparabian, mapusungan gonjer angge anak sane kantun daha. Ida dane sareng sami sane wangiang tiang. Yening dados tunas titiang, ri sajeroning sareng nitenin ngrajegang budaya Baline, ngiring pada yatnain sareng-sareng mangda iraga sareng sami prasida mabusana sane setata manut ring napi sane kaucap patut nganutin tata krama adat miwah agama druene mawinan sangkaning mabusana sane manut sayan ajeg budaya Baline. Mogi-mogi sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, satata ajeg budaya druene pinaka dasar pariwisatane sayan limbak, labda karya ngamolihang pangupajiwa. Inggih wantah sapunika titian prasida matur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikenohnyane. Kirang langkung atur titiang, titiang nunas pangampura. Maka pamuput atur titiang, ngiring sineb antuk parama santhi.
Om Santhi Santhi Santhi Om

No comments:

Post a Comment